Ban liên lạc cha mẹ học sinh trường: 3 người do ông Phạm Cứ- Trưởng ban, Phạm Tô Hoài- Phó ban thường trực, Trần Hữu Quí- BAn viên. Có 12 ban đại diện lớp, mỗi lớp có 2 người. ...