Do Thầy Nguyễn Luận- Bí thư chi đoàn thầy Phạm Đình Nhân- Phó bí thư Tổng số đoàn viên: 21...